עורך דין תאונות - COMPENSATION

איך מחשבים קצבת נכות בגין תאונת עבודה?

נפגעי עבודה עשויים להיות זכאים למענק נכות חד פעמי או לקצבת נכות חודשית, ככל שנקבעה עבורם דרגת נכות בשיעור העומד על 9% ומעלה.

איך מחשבים קצבת נכות בגין תאונת עבודה?

ניתן להגיש תביעה לקביעת דרגות נכות מעבודה ככל שהוגשה תביעה לדמי פגיעה, במהלכה התאונה הוכרה כתאונת עבודה. איך לחשב נכון קצבת נכות? המאמר ידון בכך.

תוכן עניינים

איך לחשב גובה קצבת נכות מעבודה?

קצבת הנכות מתעדכנת ב- 1.11 של כל שנה, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן. ככלל, הכנסתו של מקבל קצבת הנכות מעבודה או מכל מקור אחר לא תשפיע על שיעור הקצבה המגיעה לו.

נפגעי עבודה שנקבעה עבורם דרגת נכות זמנית בשיעור של 9% ומעלה זכאים לקצבת נכות חודשית עד סוף תקופת הנכות. נפגעי עבודה שנקבעה עבורם דרגת נכות קבועה בשיעור של 20% ומעלה זכאים לקצבת נכות חודשית.

נכי עבודה שדרגת נכותם מזכה אותם בקצבה חודשית, יקבלו את הסכום המגיע להם בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו להם. נכי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות של 100% יקבלו קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים להם ליום כפול 30 ועד לסכום העומד על 36,049 ₪ לחודש.

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  מה עם מענק נכות?

  סכום המענק החד פעמי שווה לקצבה חודשית כפול 43.

  נפגעי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות קבועה בשיעור של בין 19.99%- 9% זכאים למענק זה. מבוטחים שנפגעו בעבודה לפני שמלאו להם 21 שנים וזכאים למענק נכות, יקבלו מענק בשיעור מוגדל, כאילו הייתה הכנסתם החודשית 11,870 ₪.

  מי שקיבלו מענק נכות ובעקבות החמרה במצבם הרפואי דרגת הנכות שלהם עלתה ל-20% יקבלו קצבה חודשית. ככל שלא עברו 43 חודשים בין קביעת זכאותם למענק לתחילת הזכאות לקצבה, סכום המענק העודף ינוכה מהקצבה.

  הנפגע מתאונת העבודה שעקב הפגיעה לא יכול לעבוד, זכאי לקבל דמי פגיעה במשך 91 יום מיום התאונה. תנאי לקבלת דמי פגיעה הוא שהעובד הגיש למוסד לביטוח לאומי תעודת אי כושר חתומה על ידי רופא.

  גובה דמי הפגיעה עומד על 75% מן השכר היומי של הנפגע.

  השכר היומי מחושב על פי השכר בשלושת החודשים האחרונים לפני הפגיעה חלקי 90 יום. יש להדגיש כי השכר הקובע הוא השכר ממנו הפריש המעביד מס לביטוח לאומי ולא כולל רכיבים נוספים מהם לא מנוכה מס.

  נוסחת החישוב של דמי הפגיעה –

  דמי פגיעה ליום= 75% X שכר בשלושת החודשים האחרונים

  90 יום

  יש לשים לב הגמלה החודשית אינה חייבת במס. את הקצבה יקבל אדם במשך כל חייו עד הגעתו לגיל המקנה זכאות לקצבת זקנה ואז יצטרך לבחור בין קבלת קצבת הנכות לקבלת קצבת הזקנה.

  מועד תשלום הקצבה או המענק

  קצבת הנכות מעבודה משולמת ב-28 בחודש לחשבון הבנק של הזכאי לה.

  דגשים בגין חישוב קצת נכות בגין תאונת עבודה

  • נכי עבודה עם דרגת נכות יציבה שחלה החמרה במצבם או שהכנסתם ירדה באופן ניכר עקב הפגיעה רשאים לבקש קביעה מחודשת של דרגת נכותם.
  • אדם שנקבעה עבורו נכות זמנית בשיעור הנמוך מ-100% והוכר כנכה נזקק, עשוי להיות זכאי לקבל דרגת נכות בשיעור של 100% לתקופה של עד 4 חודשים.
  • מקבלי קצבת נכות חודשית מעבודה שהכנסתם והכנסת בני זוגם נמוכות מהקבוע בביטוח לאומי, רשאים להגיש תביעה להשלמת הכנסה.
  • ביטוח לאומי רשאי להפחית, להשהות או לשלול את הקצבה או המענק, ככל שמקבלי התשלום הפרו ללא הצדקה הוראות מרופא מוסמך.
  • על מקבלי הקצבה להודיע בכתב למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שעלול להשפיע על תשלום הקצבה בתוך 30 יום מיום השינוי.
  • מומלץ להתייעץ עם עורך דין תאונת עבודה בכדי להיעזר בחישוב מדויק של קצבת נכות ובקבלת סיוע בהגשת תביעתך.

  לסיכום, הזכאות לגמלת נכות מעבודה וסכום גמלאות נכות מעבודה ייקבעו על ידי ביטוח לאומי, בהתאם לדרגות הנכות שייקבעו בוועדה רפואית, לחוק ולתקנות. תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה יש להגיש מוקדם ככל האפשר באמצעות טופס תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה.

  הזכאות לגמלת נכות מעבודה וסכום גמלאות נכות מעבודה ייקבעו על ידי ביטוח לאומי

  זכרו – אל תתמהמהו בהגשת התביעה, הגשת התביעה לאחר שחלפו 12 חודשים ממועד תחילת דרגת הנכות, עלולה לשלול את הזכאות לקבלת הגמלה.

  *המופיע באתר Compensation אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין בו המלצה או חוות דעת. העושה שימוש בתוכן או המסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-8041969 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף