עורך דין תאונות - COMPENSATION

מתי התקף לב יוכר כתאונת עבודה?

התקף לב הוא מצב בו אחד מהעורקים שבלב נחסם והאספקה של הדם והחמצן נפגעת ממהלכה התקין. אירוע של התקף לב שמתרחש בזמן עבודה יכול להופיע תוך כדי עשיית פעולות שגרתיות הקשורות בעבודה ולהוות כגורם ישיר להתקף. אדם שלקה בליבו, עשוי להיות זכאי לזכויות שונות.

מתי התקף לב יוכר כתאונת עבודה?

מתי התקף לב יוכר כתאונת עבודה?

בכדי להיות זכאי לפיצויים מביטוח לאומי יש להוכיח קיומם של שלושה תנאים

אירוע חריג בעבודה – אירוע שלא אופייני למהלך העבודה התקין ולסוגה.

מה נחשב ל"אירוע חריג" בעבודה?

עורך דין תאונות עבודה תומר בכר מסביר כי הפסיקה הגדירה אירוע זה כאירוע לא שגרתי, שלא קורה לעיתים קרובות. הפסיקה הכירה בוויכוח חריג בין העובד הנפגע לאדם אחר מהעבודה כאירוע חריג. הפסיקה הכירה בפעולה פיזית חריגה ביחס לפעולות הרגילות אותן העובד עושה כאירוע חריג.

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  במקרים בהם התגלתה אלימות מילולית או אלימות פיזית כלפי הנפגע במהלך הזמן בו אירע ההתקף בעבודה האירוע יישב כאירוע חריג.

  קשר סיבתי בין ההתקף לבין האירוע החריג – מצב בו הנפגע יוכל להוכיח כי ההתקף הוא תוצאה ישירה של אירוע חריג שקרה במהלך העבודה או בתנאים שבמקום עבודה המלווים בלחצים נפשיים בלתי סבירים.

  ללא גורמי סיכון ידועים מראש – על הנפגע להיות ללא היסטוריה משפחתית של מחלות לב, יתר לחץ דם, מומים מולדים בלב, קריש דם או להיות אדם מעשן, בגיל מבוגר, סכרתי, השמנת יתר, טרשת עורקים, הפרעה בשומני הדם ולחץ נפשי חריג, או כל גורם סיכון אחר המשפיע על מצבו הבריאותי.

  אצל עובד שהיו לו כמה מגורמי הסיכון והשפעתם הייתה גבוהה מהלחץ שהיה בעבודה בזמן ההתקף לב, סביר כי ביטוח לאומי לא יכיר בהתקף לב כתאונת עבודה.

  מהן זכויות עובד שהתקף לב בו לקה הוכר כתאונת עבודה?

  דמי פגיעה – תשלום מביטוח לאומי בעבור תקופת היעדרות העובד ממקום עבודתו. דמי הפגיעה משולמים על שלושה חודשי ההיעדרות הראשונים בלבד ועומדים על שיעור של 75% משכרו הממוצע של הנפגע לפני האירוע, כפול מספר החודשים או חלקי החודשים בהם נעדר.

  לדוגמא – אדם המשתכר ב- 12,000 ₪ לחודש, לקה בהתקף לב ונעדר עקב כך חודשיים מעבודתו – יקבל – 12,000*0.75* 2 = 18,000 ש"ח, עבור תקופה זו.

  מענק או קצבת נכות – לעובד זכות להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות. לפי תנאי ביטוח לאומי, לאדם שלקה באוטם שריר הלב נותרה נכות, השאלה היא מה שיעורה.

  נכות זמנית – על ביטוח לאומי להכיר בנכותו של העובד במשך שלושת החודשים הראשונים לאחר התקף.

  שיעור הנכות יעמוד על 100% ובשלושת החודשים הבאים, הנכות תעמוד על 50% והעובד יהיה זכאי למענק בגובה של – 3.5 משכורות ברוטו, בניכוי הסכום אותו קיבל כדמי פגיעה.

  נכות צמיתה – לאחר תום ששת החודשים הראשונים נקבעת לעובד נכות לצמיתות. עובד שלקה בהתקף לב ולא נותרה לו בעקבותיו כל מגבלה, יוכר כנכה בשיעור 10% נכות.
  עובד שמצבו מאפשר לו לעבוד, למעט בעבודה פיזית, יקבל 25% ונכות זו ממשיכה ועולה, בהתאם למידת הקושי התפקודי עקב האירוע. נכות צמיתה בשיעור בין 19% -9% מזכה את העובד במענק חד פעמי, שהוא גבוה יותר ככל ששיעור הנכות גבוה יותר.

  עובד שנכותו הצמיתה עומדת על 20% ומעלה יזכה לקצבה חודשית, המחושבת בהתאם לשכרו ולשיעור נכותו. קצבה חודשית זו יקבל האדם עד הגעתו לגיל המזכה אותו בקצבת זקנה, אז ביטוח לאומי יאלץ אותו לבחור בין הקצבה הקיימת לקצבת זקנה.

  יצוין, כי כל הסכומים האמורים מגיעים לכל עובד שלקה בהתקף לב שהוכר כתאונת עבודה, ללא קשר האם הפסיק או המשיך לעבוד.

  כלומר, אדם שנותר באותה רמת שכר ואפילו מי ששכרו עלה, יזכה לתגמולים, עם זאת, אדם ששכרו ירד באופן משמעותי לאחר התקף הלב, זכאי לתוספת כספית של עד 50% מעבר לסכומים המצוינים.
  את שיעור התוספת הועדה הרפואית של ביטוח לאומי תקבע.

  לסיכום, בכדי שהתקף לב יוכר כתאונת עבודה ברמה המשפטית, יש להוכיח כי הוא נגרם כתוצאה מהתנאים במקום העבודה ובמיוחד כתוצאה מלחץ, מתח נפשי או מאמץ פיזי חריג.

  ההמלצה היא להיעזר בעורך דין לתאונות עבודה שיסייע עבורכם להעריך את מצבכם המשפטי ופעול בהתאם.

  בכדי שהתקף לב יוכר כתאונת עבודה ברמה המשפטית, יש להוכיח כי הוא נגרם כתוצאה מהתנאים במקום העבודה

  *המופיע באתר Compensation אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין בו המלצה או חוות דעת. העושה שימוש בתוכן או המסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-8041969 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף