דיני עבודה: הרעת תנאים, יחסי עובד מעביד

דיני עבודה: הרעת תנאים, יחסי עובד מעביד

קיומם של יחסי עובד מעביד מקנים לעובד זכויות קוגנטיות, עליהן אין הוא יכול לוותר ואף אם חתם על הסכם עבודה, השולל זכויות אלו או גורע מהן, קביעות אלו, אינן חוקיות.

מתי מתקיימים יחסי עובד מעביד? הפסיקה קבעה מספר פרמטרים לעניין זה, למשל, מחויבות העובד לביצוע העבודה באופן אישי, שימוש בציוד של מקום העבודה לשם ביצועה, העובד לא מעסיק עובדים ועוד.

חובתו של המעביד היא למלא אחר הוראות הדין ולכבד את מערכת היחסים שבינו ובין העובד.

דיני עבודה כוללים חוקים רבים, אך ניתן להצביע על שלושה חוקים מרכזיים, אשר חשוב להכיר לעניין יחסי עובד מעביד.

הראשון שבהם הוא חוק פיצויי פיטורין. חוק זה מטיל על המעביד, חובה לשלם פיצויי פיטורין לעובד, היכן שפוטר או שהתפטרותו הנה בגדר פיטורין. התפטרות תזכה את העובד בפיצויי פיטורין, בין השאר, כאשר מדובר על הרעת תנאים.

החוק השני הוא חוק שעות עבודה ומנוחה, הקובע בין השאר את זכותם של עובדים לגמול שעות נוספות.

החוק השלישי קשור לעניין הפיטורים והוא חוק הודעה מוקדמת, המחייב מעביד להודיע על כוונתו לפטר את העובד.

דיני עבודה – זכאות לפיצויי פיטורין

לאחר שנסתיימה שנת עבודה אחת, קמה לעובד, זכאות לפיצויי פיטורין, אם פוטר מעבודתו או אם התפטר בדין מפוטר.

שיעור הפיצויים מחושב על פי שכרו של העובד ותקופת עבודתו.

עובד יקבל פיצויי פיטורין אם פוטר על ידי המעביד או אם התפטר בדין מפוטר. חוק פיצויי פיטורין מונה את המקרים שבהם התפטרות תיחשב כפיטורין, כאשר אחד מן המקרים הללו, מנוי בסעיף 11 לחוק. זהו מצב שבו, חלה הרעת תנאים מוחשית בתנאי העבודה של העובד, כך שלא ניתן עוד לצפות ממנו להמשיך בעבודתו, באופן זה.

על כן נקבע כי אם התפטר העובד בשל הרעת תנאים, תיחשב התפטרותו כפיטורים ויהיה זכאי לו לכל זכויותיו של עובד שפוטר.

מהי הרעת תנאים מוחשית?

כאשר מדברים על הרעת תנאים, חשוב להדגיש כי מדובר בהרעה מוחשית, שהרי לא מתקבל על הדעת, כי כל שינוי בתנאי העבודה, יזכה את העובד בפיצויי פיטורין.

מהי אם כן הרעת תנאים מוחשית?

1. שינוי בתנאי ההעסקה: בחלק ניכר מן המקרים, הרעת תנאים באה לידי ביטוי בשינוי בתנאי ההעסקה של העובד. אין המדובר בשינויים זוטרים, אלא בשינויים לרעה, המשפיעים על רמת השכר של העובד. למשל, עבור מי שעובד במשמרות ונהג לקבל שש משמרות בשבוע, תהיה זו הרעת תנאים, אם יחל לעבוד רק שלוש משמרות בשבוע. שינוי זה מפחית באופן משמעותי את שכרו של העובד ועל כן מדובר בהרעת תנאים.

2. הרעה חברתית: יחסי עובד מעביד אינם מורכבים רק משעות עבודה ושכר. מדובר בסביבה בה שוהה העובד מרבית היום, כך שהרעה חברתית אשר הופכת את העבודה לבלתי סבירה, היא הרעת תנאים המזכה את העובד בזכות להתפטר בדין מפוטר.

3. נסיבות אחרות: סעיף 11 לחוק, הוא סעיף פתוח, כך שכל מקרה שבו ישנו שינוי לרעה ביחסי העבודה, יכול וייקבע כי מדובר בהרעת תנאים מוחשית, אשר בגינה רשאי יהיה העובד להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין.

הזכות לגמול שעות נוספות

לכל עובד, שעות עבודה מוגדרות אך לא פעם, נדרש לעבוד שעות נוספות. דרישה זו מוצגת לעובד, בדרך כלל, עוד בראיון העבודה, על מנת לבדוק נכונותו לכך.

דיני עבודה דואגים כי מי שעובד שעות נוספות, יתוגמל על כך, היות ששעות אלו, חורגות משעות העבודה הרגילות.

על כך אחראי, חוק שעות עבודה ומנוחה, הקובע את גמול השעות הנוספות. גמול זה מחולק לשעתיים הראשונות ולכל שעה לאחר מכן.

המעביד ישלם תוספת שכר של 25% לכל הפחות, לעובד, עבור כל שעה מן השעתיים הראשונות של השעות הנוספות. תוספת של 50% לפחות, תשולם עבור כל שעה, אשר הנה מעבר לשתיים הראשונות.

יחסי עובד מעביד והזכות להודעה מוקדמת

הפסיקה דינה רבות בשאלה מהם יחסי עובד מעביד. במהלך השנים, נקבעו מספר מבחנים לעניין זה, כאשר ישנם פרמטרים שונים, המעידים על קיומם או העדרם של יחסי עובד מעביד.

אחד המבחנים המרכזיים הוא מבחן הקשר האישי. משמעותו היא כי העובד מחויב לביצוע העבודה באופן אישי ואין הוא רשאי לשלוח אחר במקומו.

מבחן נוסף ומרכזי הוא אופן ביצוע העבודה, כאשר העובד משתמש בציוד של המעסיק, לביצוע העבודה.

אופן התשלום יכול להעיד גם הוא על קיומם של יחסי עובד מעביד, אם כי יש להדגיש כי אם אדם מקבל שכר כנגד הצגת חשבונית, אין בעובדה זו כשלעצמה מלפסול את קיומם של יחסי עובד מעביד.

כאשר מתקיימים יחסי עובד מעביד והחליט המעביד לפטר את העובד, חייב הוא לתת הודעה מוקדמת על כך. אורכה של ההודעה המוקדמת, תלוי בוותק של העובד, למשל, עובד במשכורת, זכאי להודעה מוקדמת בת חודש, לאחר שנת עבודה אחת.

היה והמעביד מעוניין בעזיבתו המיידית של העובד, חייב הוא לשלם חלף הודעה מוקדמת. זהו שווי השכר של תקופת ההודעה המוקדמת.

קיומם של יחס עובד מעביד תלויים במספר פרמטרים. דיני עבודה מגנים על העובד משקבעו זכויות קוגנטיות, בהן לא ניתן לפגוע. העובד זכאי לפיצויי פיטורין לאחר סיום שנת עבודה, אם פוטר או התפטר בדין מפוטר. אחת הנסיבות להתפטרות שכזו היא הרעת תנאים.

אין באמור לעיל ובאתר תאונת אופנוע משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר תאונת אופנוע לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר תאונת אופנוע עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!

לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף